Ibhayibheli lesizulu online dating free online dating sites cyprus mail

Posted by / 04-Aug-2017 16:46

Ngokuhamba kwesikhathi lencwadi izohumeshelwa olimini lesi Ladakhi, kodwa okwamanje ngisekatholi uhlelo lwamahhala lokwenza lowo msebenzi.Ngicabanga ukuthi lencwadi izosiza kakhulu kulabo abakhuluma isi Zulu noma isi Hindi.Kodwa u Nkulunkulu ongumninimandla wonke mayengekho ebuntwini, afaniswe nomuntu ongalenzi iphutha uyingozi engakholeki.Uma uthemba lokhu kufanelekile ukuthi uthembe ukuthi kunezinto ezinobu Nkulunkulu ezenza izinto zenzeke. Leyo nkolelo inobungozi ngoba idinga ukuqondaniswa nazo zonke izehlakalo ezihlasimulisa umzimba emhlabeni ezike zavela kanti ezinye zisavela namanje.

Lokho bakwenza ngoba bazifunela imali kanye namandla wokubusa.

Sonke sizalwa sinobuntu ngaphakathi kwethu, siyakwazi okubi nokuhle.

Thina singabantu emhlabeni siphethwe ngamanga yilabo abanamndla wokusibusa, babuye futhi basilahlekise ezimpilweni, lokho kusho ukuthi asiphili ngendlela esiyifunayo nefanelekile singabantu emhlabeni ngempilo egcwele nephilisayo.

Angithandi ukubeka amabala noma ukugceka, kodwa uma ngabe benginombono ngenkolelo emaqondana nami bengizothi ngiyi Agnostic(umuntu othi u Nkulunkulu okanye u Mdali akaziwa) enobuntu.

Ngiyazi ukuthi ngibe ngoqwashisekileyo kumbono wokuthi abaningi (ngisho nabangani bami bangempela) “u Nkulunkulu uwumfanekiso”.

ibhayibheli lesizulu online dating-59ibhayibheli lesizulu online dating-61ibhayibheli lesizulu online dating-66

Ngaleyo ndlela, ukuhlonipha nokuthanda u Mdali kusho into ephumelelisayo.